Vattenförvaltning och tillsyn enligt miljöbalken

Projektets mål var att ge tillsynsmyndigheterna kunskap om vattenförvaltningen och om vattenförekomster samt verktyg för att arbeta med tillsynsinsatser som leder till bättre vattenkvalitet.

Arbetet handlade bland annat om att ge vägledning för kommunernas arbete, framförallt för miljökontorens tillsyn av hur åtgärdsprogrammet följs.

Projektgruppen tog fram en handledning om Vattenförvaltning och tillsyn enligt miljöbalken. Handledningen innehåller bland annat en modell för arbete med vattenförvaltningen i ett avrinningsområde, eller del av avrinningsområde. Den ska även kunna användas som stöd för tillsynsarbetet.

Vattenförvaltning och tillsyn enligt miljöbalken

Genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten i Sverige har bland annat lett till att det finns miljökvalitetsnormer samt ett fastställt åtgärdsprogram som omfattar hela Västerhavets vattendistrikt. En stor del av åtgärderna i åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt riktar sig till kommunerna.

Den 2 oktober 2012 anordnades en dag om tillsyn av TBT (tributyltenn) i småbåtshamnar, längs med kusten och insjöar. TBT är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och vi vet att det finns höga halter på uppställningsplatser och i sediment. Provtagningar har också indikerat mycket höga halter av TBT i dagvatten, uppföljning sker. Dokumentation från dagen finns till höger på sidan under "Dokumentation".

Ett slutseminarium ordnades den 23 januari 2013. Dokumentation från slutseminariet finns till höger på sidan under "Dokumentation".

 

Projektet pågick 2011 till 2012 och är avslutat.

 Relaterat