Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Utsläpp till vatten (till kommunalt VA eller recipient) från små industri-, service- och måleriverksamheter med mera är ofta svårbedömda för miljökontoren. Här finns inga villkor i tillstånd att kontrollera mot, och det råder ofta även osäkerhet om avloppsvattnets sammansättning.

Hur ska bedömningar göras, vilken provtagning kan vara motiverad, vilka krav på begränsningar/åtgärder kan ställas?

Projektet syftar alltså till skydd av recipienter från påverkan av direktutsläpp, utsläpp via dagvatten och utsläpp till kommunalt spillvatten som kan medföra störningar i reningsverken.

Projektet har tagit fram en projektplan, slutrapport, vägledning och ett informationsblad riktat till verksamhetsutövare. Ta kontakt med projektledarna om du vill ta del av materialet.

Projektet är avslutat.

 Projektgrupp

Kjerstin Frank
Miljösamverkan östra Skaraborg (MöS)

Åsa Furustam
Mariestad-Töreboda-Gullspång (MTG)

Irén Larsson
Vänersborg

Said Racic
Kungsbacka

Louise Rosén Rhodiner
Halmstad

Gunilla Rådman
Lerum 

Lasse Lind
Projektledare MVG