Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Utsläpp till vatten (till kommunalt VA eller recipient) från små industri-, service- och måleriverksamheter med mera är ofta svårbedömda för miljökontoren. Här finns inga villkor i tillstånd att kontrollera mot, och det råder ofta även osäkerhet om avloppsvattnets sammansättning.

Hur ska bedömningar göras, vilken provtagning kan vara motiverad, vilka krav på begränsningar/åtgärder kan ställas?

Projektet syftar alltså till skydd av recipienter från påverkan av direktutsläpp, utsläpp via dagvatten och utsläpp till kommunalt spillvatten som kan medföra störningar i reningsverken.

 

Projektet är avslutat.

Aktuellt

5 september 2016

Efter påpekande från Havs- och vattenmyndigheten har en mindre revidering gjorts. Se text på sid 4 i handläggarstödet här i högerspalten.


23 juni 2016

Handläggarstödet är nu efter en granskningsomgång färdigställt och publicerat. Ni finner det här i högerspalten, tillsammans med ett informationsblad riktat till verksamhetsutövare.

Där finns också en slutrapport för projektet.

 

10 februari 2016

Projektgruppen har haft fler möten och närmar sig nu ett färdigt handläggarstöd i konceptform. Nästa möte blir 17 februari och ganska snart efter det bör konceptet vara klart. Vi vill då gärna att några miljökontor testar det, ungefär under mars månad. Intresserad av att medverka till det? Kontakta då någon i projektgruppen!

14 augusti 2015

Projektplanen är fastställd. Se högerspalten. 

26 juni 2015

Projektgruppen har haft två möten under våren, en projektplan har formulerats (läggs upp här senare) och arbetet med att ta fram ett handläggarstöd pågår. Projektet kommer att fortsätta in på 2016 med publicering av ett färdigt handläggarstöd i mars.

10 mars 2015

En projektgrupp har bildats och kommer att ha sitt första möte den 23 mars.

 Content Editor

​Handläggarstöd juni 2016 rev. sept

Informationsblad, juni 2016

 Projektgrupp

Kjerstin Frank
Miljösamverkan östra Skaraborg (MöS)

Åsa Furustam
Mariestad-Töreboda-Gullspång (MTG)

Irén Larsson
Vänersborg

Said Racic
Kungsbacka

Louise Rosén Rhodiner
Halmstad

Gunilla Rådman
Lerum 

Lasse Lind
Projektledare MVG