Dagvatten 2015-2016

Projektet drivs av Miljösamverkan Halland (MH) men är öppet för kommuner i både  Västra Götaland och Halland.

Projektet startade den 13 mars 2015 och avslutades under sommaren 2016.

Det som ska göras inom projektet är:

  • Göra en tekniklista som beskriver de olika dagvattenteknikerna samt erfarenheter och utvärdering av dessa.
  • Reda ut vilka krav man kan ställa på dagvattenhantering samt vad som gäller vid anmälningsplikt.
  • Anordna minst fyra studiebesök där man besöker olika områden med olika dagvattentekniker.
  • Framställa en lathund innehållande: Tekniklista, Krav på rening (schablonvärden),  Anmälningsplikt och Erfarenheter från studiebesök  

Miljösamverkan Halland har varit projektledare för projketet.

MVG:s projekt Dagvatten 2013-2014 (länk här till höger) tog främst upp övergripande frågor och planering avseende dagvatten. Detta projekt är som framgår ovan inriktat på teknik för dagvattenhantering.