Dagvatten 2013-2014

Syftet med projektet är att ge stöd i kommunernas arbete med dagvatten för att öka förutsättningarna för en god dagvattenhantering. Dagvatten berör många verksamhetsområden och projektet riktar sig därför till alla som kommer i kontakt med dagvattenhantering och i synnerhet kommunalt anställda som arbetar med miljö-, plan-, bygglovs- och VA-frågor.

Projektgruppen har uppdaterat den tidigare handledningen Dagvatten - teknik, lagstiftning och underlag för policy från 2004. Eftersom problemställningarna ändrats en del på tio år har projektgruppen tagits bort vissa delar och utvecklat andra. I det handläggarstöd som nu tagits fram ges bland annat orienterande information om dagvattenhantering, juridiska förutsättningar samt klargörande av olika aktörers roller. Projektgruppen har velat belysa dagvattnets betydelse genom att beskriva dagvattenhanteringen i olika skeden inom kommunen. Projektgruppen har även arrangerat ett seminarium.

Kontakta projektledarna om du vill ha handläggarstödet och kursdokumentation från seminariet.

Projektet tillhör miljömål: Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, giftfri miljö.

Projektet är avslutat.

 

 Projektgrupp

Christine Lergén
Svenljunga kommun

Tony Lundgren
Mariestads kommun

Sofie Björnberg
Västvatten AB (Uddevalla, Munkedal och Färgelanda)

Lena Braf
Alingsås kommun

Lisa Hellström
Trollhättan kommun

Cecilia Niklasson
Länsstyrelsen

Carina Nyhammer
Länsstyrelsen 

Anna Malmros
projektledare MVG