Dagvatten 2003-2004

Hur ska miljöbalkens krav på rening av dagvatten i praktiken kunna uppfyllas? Projektet har tagit fram ett material som ska fungera som ett stöd i miljökontorens arbete med dagvatten.

Enligt en tidigare enkät finns det behov av en gemensam strategi när det gäller typen av krav för dagvatten. Det behövs även en redovisning av erfarenheter av utförda provtagningar och genomförda reningsåtgärder.

Syftet med Delprojekt dagvatten var att ge stöd till i första hand kommunernas hantering av dagvatten genom att orientera om tekniker för dagvattenhantering, problem och möjligheter, juridiska förutsättningar samt att ge förslag till hur en kommunal policy kan tas fram.

Den 22 september 2004 arrangerade projektgruppen Temadag Dagvatten. Syftet med temadagen var att ge ytterligare stöd och inspirera till en dagvattenhantering som fungerar bra både miljömässigt och ekonomiskt. Dokumentation från temadagen finns.

Projektet tillhör miljömål: Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, giftfri miljö.

Projektet har sammanställt faktaunderlag, tagit fram policyförslag och skapat ett vägledande dokument för dagvatten. Kontakta projektledarna om du vill ha handläggarstödet och kursdokumentation från seminariet.

Projektet pågick från 2003 till 2004 och är avslutat.