Översvämningar och miljö- och hälsoskydd

Projektets syfte var att ge vägledning till hur kommunerna, främst miljökontoren, kan agera för att minska hälso- och miljökonsekvenser när översvämningar inträffar.

Risken för översvämningar ökar i takt med klimatförändringen. Översvämningar kan vara ganska storskaliga till följd av höga vattennivåer i Vänern och andra sjöar och vattendrag, men också lokala och tillfälliga genom häftiga regn eller vid kusten i samband med stormar. 

Den 9 mars 2011 arrangerade projektgruppen en seminariedag om översvämningar. Den hölls i Göteborg med ett trettiotal deltagare och vände sig i första hand till kommunernas miljökontor men även VA och räddningstjänst. Dagens fokus handlade om vad miljökontoren, i samverkan med andra i kommunen, kan behöva göra när översvämningar inträffar. Dagen tog även upp hur översvämningsrisk kan beaktas i miljökontorens tillsyn av olika verksamheter.

Projektet tillhör miljömål: Giftfri miljö, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.

Projektet är avslutat.