Släckvatten

Frågan om släckvattenhantering har blivit allt mer aktuell, framför allt vid nyetablering av nya industrier, men är fortfarande relativt ny och det finns inte så mycket handläggarstöd och erfarenheter från detta arbete. Det är också otydligt kring vad som gäller för släckvatten, både i prövning och i tillsyn.

​Släckvatten kan förorena omgivningen om det inte finns planer för hur det ska omhändertas. Dessutom borde man i samma projekt även koppla till utsläppsförebyggande åtgärder eftersom de ofta går att samordna. Viktigt att även ta fram stöd för när släckvattenhanteringen bör lyftas i tillsynen på befintliga verksamheter. Det är viktigt att industrier har en beredskap och arbetar förebyggande för att kunna förhindra att det sker och hantera om det uppstår haverier och läckage.

Det är otydligt kring vad som gäller för släckvatten, både i prövning och i tillsyn:

- Vilken lagstiftning och vilket lagstöd gäller? Vilka krav kan vi ställa?
- Önskvärt med tillsynsvägledning från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.
- Vilka lösningar finns i befintliga industriområden?
- Vilka lösningar kan bli aktuella i nya industriområden?
- Var är utredning kring släckvatten extra viktigt? Till exempel inom vattenskyddsområden.

Projektet syftar till att ge stöd för handläggarna vid remisshantering, tillsyn och handläggning av släckvatten i anmälningspliktig verksamhet. 

Projektet mål är att ta fram ett handläggarstöd med vägledning när släckvattenutredningar är rimliga, vad som bör ingå, hur man ska tolka utredningar samt skäliga krav att ställa på olika verksamheter. Genomföra en utbildning/informationsdag där handläggarstödet presenteras.

Projektet startar hösten 2020 och pågår till och med hösten 2021.

 

Aktuellt 2021 

Februari
Projektgruppen gör klart projektplanen och skickar den till projektets faddrar för feedback och godkännande. Projektgruppen arbetar vidare med en kapitelindelning och börjar skriva på handläggarstödet.  

Mars
Projektplanen är godkänd av faddrarna och finns nu här på webben för alla att ta del av. Projektgruppen arbetar aktivt vidare med handläggarstödet.  

April
Projektgruppen har en dialog med Räddningstjänsten om frågor som är viktiga för projektet.

 

Aktuellt 2020

Oktober
En projektgrupp har bildats och kommer att ha ett första möte under oktober.

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[1]‬

​Kommer snart.