Jordbrukstillsyn

I detta projekt genomfördes 2011 en tillsynskampanj. Inriktningen var dels bekämpningsmedel (i anslutning till Kemikalieinspektionens nationella kampanj), dels växtnärings- och gödselfrågor men också att utveckla tillsynen genom "värd-gäst"-metodik.

I tillsynskampanjen kunde man använda checklistan som hörde till KemI:s material, men även checklistan ingående i MVG:s handledning från 2007 (se nedan)

Vår rapport från tillsynskampanjen är Värd-gäst i jordbrukstillsynen som finns här till höger. Där finns också KemI:s rapport Kemikalier i lantbruket.

I december 2011 medverkade projektgruppen på Länsstyrelsens träff för tillsynsvägledning om jordbruk.  Dokumentation från dagen finns till höger på sidan under "material".

Projektet är avslutat.

 

 Miljötillsyn på lantbruk - handledning för miljökontoren (2007).

Uppdatering påbörjades utan att fullföljas för hela handledningen, men bilaga 1 och bilaga 2 uppdaterades 2011:

Bilaga 1 är checklistan som är avsedd att användas vid inspektioner.

Bilaga 2 är förklaringar till checklistan i bilaga 1. Den är uppställd på precis samma sätt, med samma ordningsföljd och numrering som checklistan.

OBS att de uppdaterade versionerna inte ingår PDF-filen ovan utan återfinns i högerspalten under Bilagor handledning 2007.

 

Tidigare projekt om jordbrukstillsyn

Tillsynskampanj jordbruk (2008, utvärdering 2009)

I detta projekt genomfördes en tillsynskampanj med stöd av Miljötillsyn på lantbruk - handledning för miljökontoren (se ovan).

Miljötillsyn på gårdar (2006-2007)

Projektet arbetade fram Miljötillsyn på lantbruk - handledning för miljökontoren (se ovan)

Den handledningen ersatte då (i alla fall huvudsakligen) de handledningar som tagits fram i de båda nedanstående projekten.

Miljöhänsyn i jordbruket (2002)

Projektet var inriktat på djurhållning och gödselhantering, inkl. fållor för utegångsdjur, utfodringsplatser, gödsel i stuka m.m. Vår tillsynskampanj som ingick i projektet samkördes vintern - våren 2002 med djurskyddsprojektet "Utegångsdjur"  (som alltså inte var MVG:s projekt utan organiserades av länsveterinär och kommunernas djurskyddsinspektörer).

Dokument från projektet:
Miljöhänsyn i jordbruket - handledning,
Slutrapport: Sammanställning av enkät om Miljösamverkans delprojekt Miljöhänsyn i jordbruket 2002 (feb 2003)

Spridning av kemiska bekämpningsmedel (2001)

Projektet omfattade inte enbart jordbruk utan även andra verksamheter med användning av bekämpningsmedel.

I projektet togs en handledning fram, en tillsynskampanj genomfördes och en slutrapport grundad på en enkät publicerades.

Detta projekt är placerat under rubrik Kemikalier och har en egen projektsida där de nämnda dokumenten finns.

 

Material