Handläggarstöd fordonstvätt- uppdatering

2019-05-20
Uppdatering av handläggarstöd, s. 10, gällande provtagning efter det att oljeavskiljaren har tömts.

2018-03-27
FÖRTYDLIGANDE: Handläggarstödet som togs fram i detta projekt ersätter Miljösamverkan Västra Götalands Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt som togs fram 2003 (uppdatering 2008) och Miljösamverkan Halland: Fordonstvättar - Sammanställning från samverkansmöte  som togs fram 2013 (uppdatering 2015).

Om din nämnd har antagit Miljösamverkan Västra Götalands "Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt" som togs fram 2003 (uppdatering 2008) måste beslutet upphävas innan du kan arbeta efter det nya handläggarstödet. Givetvis är det upp till varje kontor/nämnd om de vill upphäva policyn. Om policyn behålls måste det dock göras ett tillägg att miljösamverkan inte längre står bakom policyn eftersom den från och med detta handläggarstöd är inaktuell.

 

Om projektet
Under flera år har miljökontor i Västra Götalands län ställt krav på fordonstvättar enligt Miljösamverkan Västra Götalands Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt som togs fram 2003 och sedan uppdaterats 2008. Ett motsvarande dokument har 2013 tagits fram av Miljösamverkan Halland: Fordonstvättar - Sammanställning från samverkansmöte och uppdaterats 2015. Nu är det dags för uppdatering!

Miljösamverkans Västra Götaland och Miljösamverkan Hallands dokument har i allt väsentligt samma krav och rekommendationer för fordonstvättar av olika storlekar. Efter synpunkter från flera miljökontor ska nu dessa dokument ses över. Detta dels på grund av att de båda dokumenten i vissa avseenden ställer lägre krav på utgående vatten efter rening än vad som rekommenderas i Svenskt Vattens publikation P95. Dels behövs närmare vägledning om vad som är godtagbart på de minsta tvättarna utan kontinuerligt flöde, framförallt beträffande provtagning. Rekommendationerna i policyn om samlingsprov under sex timmar är inte realistisk där. Det har även framförts att det behövs förtydliganden om hur anläggningar där det tvättas både personbilar och lastbilar ska bedömas. 

Projektet syftar till en uppdatering som åtgärdar de nämnda bristerna så att miljökontoren i båda länen får en aktuell och mer specifik vägledning för vilka krav som kan ställas vid tillsyn av fordonstvättar, stora som små.

Miljömål: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Tidplan: projektgrupp bildas våren 2017, arbetet genomförs sedan hösten 2017.

 

Projektet är avslutat.


Aktuellt 2017

12 december
Avslutningsmöte med projektgruppen och vi tackar varandra för bra genomfört projekt och gott arbete! Nu har vi ett färdigt handläggarstöd och informationsblad! Materialet och en slutrapport skickas till faddrarna för granskning. När granskningen är klar läggs materialet ut i en boxen till höger på denna sida.

21 november
Heldagsmöte med projektgruppen. Nu har vi bestämt struktur och tagit ställning i de flesta frågorna som stödet ska ta upp. Vi är på G!  

30 oktober
Projektgruppsmöte med fokus på handläggarstödet.

17 oktober
Projektgruppsmöte: handläggarstödet och informationsbladet börjar ta form!

29 september
Projektgruppsmöte med fokus på texter till handläggarstödet. Vi har kommit igång med skrivandet!

30 augusti
Uppstart för projektet efter sommarledigheterna! Projektgruppen fick en god introduktion till skrivarprocessen av en extern språkgranskare och vi är i full gång med att uppdatera handläggarstödet.

Projektplanen är också fastställd av faddrarna och finns i boxen till höger på sidan.

20 juni
Sista projektgruppsmötet innan sommaren. Syftet var i huvudsak att få klart projektplanen och planera arbetet i höst.

17 maj
Projektgruppens andra möte. Vi diskuterade upplägget på projektet och vad som ska ingå i projektet.

26 april
Projektgruppen träffas för första gången! Vi lärde känna varandra och påbörja arbetet med projektet.

 

 

 Content Editor ‭[2]‬

Linda Gustafsson, Göteborg

Åsa Furustam, Mariestad-Töreboda-Gullspång

Jan-Erik Månsson, Falkenberg

Carola Adolfsson, Herrljunga

Kerstin Sollander, MÖS

Tina Isaksson, Mellersta Bohuslän

Helena Olausson, Lerum

Lena Carlsson, Skara

Maria Andersson, Miljösamverkan Västra Götaland