Biltvättpolicy

Under 2003-2004 arbetade vi fram ett underlag för policy om miljötillsyn vid biltvättar.

OBS! Det framtagna dokumentet i detta projekt har uppdaterats och ersatts av "Handläggarstöd fordonstvättar 2018", se nedan.

Handläggarstöd fordonstvättar 2018.pdf

 Se hemsidan för projektet.

--------------------------------------------------------------------------------- 

Under 2008 uppdaterades den gemensamma policyn för miljökrav på fordonstvätt. Den fastställdes av styrgruppen den 1 okt 2008. I december 2008 gjordes ett par ändringar på sidan nio under rubriken provtagning.

Den gemensamma policyn innehåller vilka krav som bör gälla vid arbete med fordonstvättar. Policyn ligger till grund för vägledningen till miljökontoren. Grundprincipen är att rening ska ske vid alla tvättanläggningar. Tidpunkter för när rening ska installeras beror delvis på om det är en stor, mellanstor eller liten anläggning.

Policyn rekommenderas att användas av kommunerna i länet.

Till höger på sidan under "Relaterat" har vi samlat en checklista för fordonstvättar, exempel på beslut för fordonstvätt, mer vägledning samt länkar till våra andra projekt om biltvättar.

Checklistan utgår ifrån versionen från 2003 som sedan uppdaterats, bland annat med hjälp av de ändringar som gjorts i Värmland utgående från den tidigare versionen. Checklistan kan användas både i sin helhet och i tillämpliga delar.

Exempel på beslut för en stor fordonstvätt är ett exempel på man kan ge praktiskt stöd vid formulering av beslut.

Mer vägledning innehåller viktig vägledning och information från olika myndigheter och organisationer om fordonstvättar, bilvårdskemikalier, utsläppskrav med mera.  

 

Projektet är avslutat.