Tillsyn på mindre lantbruk

Projektet syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter samt att genomföra en tillsynskampanj. Erfarenheterna från tillsynskampanjen blir ett stöd för framtida prioriteringar i tillsynen. Därtill syftar projektet till att tillämpa kunskaper från utbildningen Kommunikation och bemötande under tillsynskampanjen.

​Miljösamverkan Halland är projektledare för Tillsyn på mindre lantbruk.  

Inom projektet har en tillsynskampanj genomförts och arbetet med att ta fram ett handläggarstöd pågår.

 

Uppdaterat handläggarstöd

Projektgruppen har tagit fram ett handläggarstöd som nu redigeras och färdigställs. Under hösten 2019, kommer den slutgiltiga versionen att publiceras.

 

Tillsynskampanj 1 november 2018 - 1 maj 2019

Tillsynskampanjen är avslutad. Under tillsynskampanjen deltog 16 kommuner från miljökontoret i Halland och Västra Götaland. Allt material från tillsynskampanjen finns i kolumnen till höger. Under tillsynskampanjen tillämpades kunskaperna i Kommunikation och bemötande. Utbildarna Reino och Leena Wikmalm hjälpte oss med att ta fram en guide för att skapa ett bra möte med lantbrukarna Se Kommunikationsguide till höger.  De har även tagit fram ett enkelt verktyg för att ge dig möjlighet att utvecklas i att kommunicera med och bemöta andra. Se 4 påstående för återkoppling på tillsyn till höger.

Efter tillsynskampanjen har projektgruppen tagit del av resultaten från de genomförda tillsynsbesöken. Underlaget kommer användas för att ta fram en riskbaserad prioritering

Den 1 februari 2019 arrangerade projektgruppen en träff i Göteborg för alla som deltog i tillsynskampanjen. Syftet med träffen var att diskutera sakfrågor med varandra och använda som underlag till handläggarstödet som ska tas fram.


Lycka till med er tillsyn!

Önskar projektgruppen för Tillsyn på mindre lantbruk