Uppföljning PCB-fria fogar

PCB är ett allvarligt miljögift och stora mängder finns i just fogmassor. Syftet med projektet var därför att bira till att PCB-innehållande fogmassor i byggnader i kommunen tas bort och omhändertas på ett miljösäkert sätt.

Aktiviteten har varit hög, med deltagande av flertalet kommuner i länet (32 av länets 49 kommuner deltog).

Arbetet har varit omfattande och tidsödande. Men det har gett resultat. Stora mängder av det farliga miljögiftet PCB har kunnat tas om hand. Förhoppningen är att det ska inspirera kommunerna i länet att fortsätta arbetet med hög prioritet, eftersom ännu mycket PCB i fogmassor kvarstår i byggnader runt om i länet.

Slutrapport - Uppföljning PCB-fria fogar, 2005

Till höger hittar du mer material, bland annat frågor och svar om pcb samt en handledning för miljökontorens arbete.

Projektet är avslutat.

 

PCB

PCB (Polyklorerade bifenyler) är ett organiskt miljögift skapat av människan. Det är ett av de farligaste miljögifterna. Nyanvändning av PCB är därför förbjudet sedan många år. Trots detta fortsätter stora mängder PCB att tillföras miljön.

Den viktigaste källan till PCB-spridning i landet utgörs av fogmassor i byggnader. Fogmassorna finns bland annat mellan betongelement, runt fönster och i rörelsefogar i fasader. Stora mängder PCB finns därför inbyggda i våra fastigheter. Riskerna med detta är att

  • PCB läcker direkt från fogarna, till mark, luft och in i byggnaderna.
  • PCB sprids till omgivningen med spill på platsen när gamla fogmassor byts ut, och när gamla fogmasserester läggs på deponi.

Risken för PCB-läckage minskar genom en säker sanering.