Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Projektet handlade om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Syftet var att samla information på området och att genom en tillsynskampanj kontrollera efterlevnaden av de regler som finns.

Projektet har i första hand varit inriktat på de areella näringarnas bekämpningsmedelsanvändning. Dessutom har projektet även omfattat bekämpning på golfbanor, idrottsplatser, plantskolor, växthus, banvallar samt spridning vid skolor, förskolor, lekplatser, flerbostadshus och inom vattenskyddsområden där tillstånd krävs. Annan bekämpning som till exempel biologisk, mekanisk med mera har inte omfattats av projektet.

Information och vägledning har samlats i en tillsynshandledning som skickades ut till miljökontoren i april 2001. Därefter pågick en tillsynskampanj under perioden maj till och med ungefär halva oktober 2001. 

Handledning - Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Projektet är avslutat.

 Andra (nyare) projekt om jordbruk