Kolla korken

Projektet har fokuserat på bristande barnsäkerhet i samband med kemikalier. De vanligaste bristerna är dåligt fungerande barnskyddande korkar och olämplig placering i butikerna.

Under september-december 2004 genomförde Miljösamverkan Västra Götaland kampanjen ”Kolla korken”. Syftet var att förebygga att barn förgiftas av kemikalier.

Kampanjen riktades dels till försäljningsställen, genom tillsyn av butiker, dels till alla vuxna som kommer i kontakt med små barn, genom information om risker och vad man ska tänka på vid hantering av kemikalier.

Det är vanligt med brister i butikerna. Vanligast förekommande är oaktiverade korkar, felaktig placering och bristande egenkontroll. Det som överraskar mest är de dåliga korkarna. Det är viktigt att tillverkarna garanterar att korkarna fungerar som avsett, både när de lämnar fabriken och senare. Butikerna måste också ha rutiner för att kontrollera att korkarna verkligen fungerar på de produkter de säljer. Och att kemikalierna placeras rätt.

Kampanjen har bidragit till att uppmärksamma bristande barnsäkerhet när det gäller hälsofarliga kemikalier och gett uppmärksamhet för frågan både i och utanför länet. Tillverkare samt butikskedjor i hela landet och Kemikalieinspektionen har fått information om felaktiga produkter så att felen ska kunna rättas till.

Som stöd för kommunernas arbete togs en handledning fram. Denna innehöll information om regler och risker, checklistor för tillsyn med mera. Ett informationsblad togs också fram. Det informerar om vad man bör tänka på och är prytt med kampanjens logotyp.

 

Projektet är avslutat.

 

Projektet tog fram följande material:

Handledning

Annonsunderlag

Brevmall

Checklista för miljökontorens tillsyn

Faktablad

Kort om risker, regler och annat

Mall för utskick till försäljningsställen

Pressmeddelande

Slutrapport

 

Kontakta oss om du är intresserad av materialet.