Frågor och svar

Här publiceras frågor och svar gällande tillsyn på asylboenden.

Projektgruppen Asylboenden har under 2016 svarat på frågor från inspektörer från Västra Götaland och Hallands län. Den 5 december stängdes möjligheten att ställa frågor till projektgruppen. Nedan redovisas de frågor som har besvarats.

 

Folkhälsomyndighetens seminarie 23 mars

Här redovisas frågor och svar så som det uppfattades på Folkhälsomyndighetens seminarium om hälsoskydd på asylboende den 23 mars 2016 i Göteborg. Svaren är sammanställda av projektgruppen men inte kontrollerade mot de myndigheter som svarat.

Hur gör man om camping blir asylboende?
Det är inte så lämpligt med camping eftersom ett asylboende ställer stora krav på olika sätt när det gäller att tåla slitage, ventilation m.m. (svar från Folkhälsomyndigheten)

Räknas boende på asylboenden som känslig grupp?
Generellt inte men det kan finnas känsliga personer bland asylsökanden. (svar från Folkhälsomyndigheten)

Vad gör man åt trångboende när asylsökande bor i eget boende? Det kan bli många som bor i en lägenhet?
Migrationsverket tar inte ansvar för asylsökande som väljer eget boende.

Frågor om hälsoskydd i eget hyrda lägenheter kan handläggas med hjälp av fastighetsägaren och med stöd av miljöbalken.

Kan tillsynsmyndigheten vända sig direkt till Migrationsverket för att få hjälp då vi ser brister i boenden?
Ja, det är ett bra sätt. (svar från Migrationsverket)

Om Migrationsverket gör besiktning av lokaler för asylboende och har krav på dessa, varför uppstår det då brister i boenden?
Det är stor påfrestning på lokalerna. Då lokalerna används kan det uppstå/komma fram brister som inte uppmärksammats tidigare. Ibland räcker inte normer till och man behöver öka upp luftflöden för att det inte ska bli fuktproblem. Det ska vara den ventilation som behövs för att vistas och för att det inte ska blir problem. (svar från Migrationsverket)

Vad finns för möjligheter för de som driver asylboenden att säga nej till förtätning på boendena?
Det går bra för den som driver boendet att säga nej eller tala om hur många ytterligare som kan tas emot på boendena.

Migrationsverket uppger att lokala enheter inte styr helt själva utan operativa enheten har beslutsmandat. Man går dock inte emot den som driver boendet när det gäller antalet boenden.

Vad fäller vid förtätning i Migrationsverkets egna lägenheter?
Man försöker optimera under förutsättning att regler följs. Tänk på att det kan behövas mer personal i samband med förtätning.

Hur gör man med rökning, där vi har en kulturkrock?
Man behöver informera konstant om rökning på asylboenden. Det kan vara lämpligt att städpatrull och driftsansvarig även går in i de privata rummen för att kontrollera ifall det röks där.

Tobakslagen gäller även på asylboende eftersom det kan liknas med tillfälligt boende och det ska finnas ett antal sovrum som är rökfria.

Vid klagomål på ospecificerad ohyra, bör inspektören använda engångsoverall?
Insekter är som regel nattaktiva. Om man inte kryper in under sängen, så ska det funka utan särskilda skyddskläder. Använd ficklampa och engångshandskar.

Viktigt vid sanering är att förutom att de boendes område behandlas behöver de som personen umgås med också förstå problemen och att det eventuellt även på dessa ställen sker en sanering. Tänk på att man ska sova i sängar och inte på madrasser på golvet. Bekämpningsmedel ska kunna läggas ut så att insekterna måste passera giftiga ytor.

Finns det möjlighet att få kontakt med någon på smittskyddsenheten?
Ta kontakt med vårdcentralen.

 

Övriga frågor som ställts efter den 23 mars till projektgruppen

När ska vi tipsa räddningstjänsten om vad vi ser i tillsynen på asylboenden?
Till exempel när det saknas brandlarm och brandsläckare.

Vad har IVO för roll i tillsynen på asylboenden?
IVO tillsynar HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn, däremot har IVO ingen tillsyn över Migrationsverkets asylboenden. När IVO tillsynar HVB-hem och stödboenden bedömer vi huruvida verksamheten uppfyller de krav som finns i gällande lagar och regler, med syfte att bidra till en säker omsorg av god kvalitet. Denna tillsyn faller in under det vi kallar för frekvenstillsyn (författningsreglerad tillsyn), du hittar lite mer information om detta på vår webbplats, http://www.ivo.se/tillsyn/planerad-tillsyn2/frekvenstillsyn/.

IVO har inte någon riktad information om familjehem. Denna typ av verksamhet är i dagsläget inte tillståndspliktig och IVO tillsynar inte enskilda familjehem. IVO har information som riktar sig till barn som är placerad i familjehem, för att informera om deras rättigheter, http://www.ivo.se/for-privatpersoner/for-placerade-barn-och-unga/familjehem/. Socialstyrelsen har en del information om familjehem, samt föreskrifter och handböcker gällande socialnämndens ansvar vid familjehemsplaceringar, http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/placeradebarnochunga/familjehem.