Radon

Projektet har handlat om hur arbetet mot radon kan bedrivas på effektivaste sätt. Syftet är att bidra till att befintliga radonproblem i länet åtgärdas och att förebygga
radonrisker i framtiden.

Under 2005 färdigställdes en vägledning om radon, och ett seminarium hölls gemensamt med Boverket och Länsstyrelsen. Under 2006-2007 pågick en tillsynskampanj med inriktning på radonmätningar i skolor och förskolor.

Vägledningen (som kom 2005) rör både radon i inomhusluft och radon i dricksvatten. Den ska vara ett stöd för kommunernas arbete med radonfrågan.

Vägledningen ger en kort bakgrund om radonproblematiken, redovisar lagstiftning och miljömål som berör området samt radonsituationen i länet. Vägledningens tyngdpunkt har lagts på råd och förslag om hur arbetet kan bedrivas, både vad gäller att upptäcka och åtgärda pågående radonexponering, och att förebygga radonrisker.

 

Radon- vägledning kommunernas arbete.pdf

 

Bilaga 6 i separat fil, för egen redigering/bearbetning:

Mallar för miljönämndens information, uppmaningar och förelägganden

 

Projektet är avslutat.