Legionella

Projektet har fokuserat på förebyggande tillsynsarbete och miljökontorens arbete med smittspårning i händelse av ett utbrott.

Legionella är en bakterie som finns naturligt i små kvantiteter i sötvatten. Legionellainfektion får man genom att inandas aerosoler, det vill säga vattendroppar innehållande bakterier. Den allvarligaste formen är legionärssjuka, som orsakar lunginflammation.

Eftersom legionärsjuka kan vara mycket allvarlig, dödsfall förekommer, är det viktigt att identifiera de riskobjekt som kan finnas i länet. Det gäller främst kyltorn men också andra anordningar. Med regelbunden kontroll och skötsel kan anläggningsägarna minimera risken för tillväxt av legionella.

Projektet har gjort en invetnering av kyltorn i Västra Götaland. Inventeringen har genomförts i form av en enkät som skickats ut från miljökontoret i respektive kommun till verksamheter som kan tänkas ha kyltorn. Det gäller bland annat vissa industrier, energianläggningar, växthus, köpcentra/gallerior, större livsmedelsbutiker, ridanläggningar, sjukhus och vårdinrättningar.

Det har även tagits fram en handledning med kunskapsstöd som bland annat behandlar miljökontorens arbete med identifiering av riskobjekt, tillsyn och information avseende olika verksamheters och fastighetsägares förebyggande arbete, samt rutiner i händelse av ett utbrott. Ta kontakt med projektledarna om du vill ha mer information.

Projektet pågick 2007 till 2008 och är avslutat.

Dokument