Inomhusmiljö 2014-2015

Projektets mål är ökad kompetens i frågor gällande inomhusmiljö, och därigenom effektivare tillsyn på området.

Projektets syfte:  Bidra till minskad risk för olägenheter för människors hälsa i inomhusmiljön. Ge inspektörerna på miljökontoren i Västra Götalands och Hallands län kunskaper så att de kan bedöma inomhusmiljö och hälsa och ställa de relevanta kraven i tillsynen. Ökad samsyn i bedömningar mellan miljökontoren: lika fall bedöms lika mellan kommunerna, effektiv och likvärdig tillsyn. 

I projektet genomförs en kurs, och aktualitetsgranskning av tidigare framtaget material ska också göras. Se Projektplan 2014-2015 i högerspalten.

Projektet är avslutat.

Aktuellt

21 december 2015

Aktualitetsgranskning: Nu finns en redovisning av hur aktuella alla (gamla och nyare) dokument från MVG om inomhusmiljö är, vad som kan/inte kan användas nu och i vissa fall var alternativ finns. Klicka på "Inomhusmiljö (handläggarstöd m.m.)" i högerspalten.

Där finns även detta nya handläggarstöd:
Handläggarstöd inomhusmiljö .pdf

16 december 2015

Nu finns en rapport med utvärdering av kursen. Se länk till höger. Utvärderingen grundas på en enkät som besvarats av kursdeltagarna. Som framgår av rapporten  var kursen mycket uppskattad.

Med detta är projektet nära avslutat. Men  information om aktualitetsgranskningen av  tidigare framtaget material återstår. Vi återkommer strax om det!

29 oktober 2015

Nu är tvådagarskursen 6 och 20 oktober genomförd. Den var mycket välbesökt. Utvärderingsenkät pågår. Dokumentation från kursen har sammanställts och nås via länk här i högersplatsen. 

26 juni 2015

Nu är inbjudan klar, välkomna att anmäla er, senast 15 september. Klicka bilden eller länk i högerspalten.

Kursen fokuserar på två problemområden: Fukt och mögel respektive ventilation. Vi följer över båda dagarna ett ärende om huset. Det inleds med ett enkelt klagomål men utvecklas efterhand. Byggnadsteknik och hälsopåverkan belyses liksom juridik i samband med förelägganden med mera.

25 mars 2015

Projektgruppens arbete fortlöper med planeringen av kursen. Det är nu klart att det ska bli en tvådagarskurs i höst med dag ett den 6 oktober och dag två den 20 oktober 2015. Båda dagarna kommer att vara i Länsstyrelsens hörsal, Göteborg.
Vi har redan klart med flera medverkande.

Inbjudan beräknas bli klar strax före eller efter sommaren 2015.

19 december 2014

Resultat av enkäten blev att projektet kommer att inriktas på två områden: Fukt och mögel respektive Ventilation. På båda områdena ska byggnadsteknik och påverkan på människors hälsa belysas. I vinter-vår kommer projektgruppen att planera och förbereda utbildningen som sedan genomförs hösten 2015.

7 oktober 2014

Projektgruppen hade sitt första möte i slutet av september. En snabbenkät kommer snart att gå ut till miljökontoren om vilka inomhusmiljöfrågor man vill att projektet ska fokusera på.

juni 2014

En projektgrupp har bildats under våren och kommer att ha sitt första möte i september.

 Kurs 6 och 20 okt 2015

 Projektgrupp

Anna Dahlborg
Vänersborg 

David Karlsson
MöS

Lotta Sahlin Skoog
Länsstyrelsens miljöskyddsenhet

John Thorbäck
Alingsås

Yusra Moshtat
Göteborg

Lasse Lind
projektledare MVG