Buller

Projektet har varit ett service- och kompetensprojekt med syfte att ge handläggare på kommuner och Länsstyrelsen ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna arbeta effektivt och rättssäkert med miljöbalkstillsyn i olika bullerfrågor.

Bullerområden som projektet fokuserat på:

Utifrån miljökontorens enkätsvar valdes följande områden ut:  

  • Buller från fläktar och värmepumpar
  • Buller i skolor, idrottshallar med mera
  • Fåglar och skällande hundar
  • Industribuller
  • Musikbuller (uteliv på offentlig plats, inklusive störande ljud från restauranger med mera)
  • Oljud från grannar
  • Trafikbuller
  • Vindkraft

Verktygslåda

Inom varje område har det tagits fram en "verktygslåda" med olika stöd för miljökontorens arbete. Det handlar om rutiner, mallar, exempel på informationsmaterial, kunskap om rättsfall, möjliga åtgärder med mera. Verktygslådorna finns via länk till höger på sidan.

 

Utbildning och workshop

Under projektet hölls en 2-dagars utbildning - Handlägga buller på miljömyndigheten. Projektgruppen arrangerade två workshop där den ena fokuserade på inomhusmiljö och den andra på fallstudier och mätningar i fält.  

Projektet pågick 2011 till 2012 och är avslutat.