Utbildning om bassängbad

Folkhälsomyndighetens vägledning om regler, skötsel och hälsorisker av bassängbad är från 2006. Det har hänt en del sen dess, bland annat nya typer av reningssystem med övervakningssystem och larmfunktioner och det börjar bli vanligare med äventyrsbad som medför andra risker än vanliga bassänger.

Projektet ska, förutom hygieniska risker och reningsteknik, även omfatta avloppsvatten eller godtagbar rening av vattnet från bassängbad innan det leds vidare till VA-nät, dagvattennät eller recipient etc. I Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2016-2018 står att man kommer att fortsätta arbetet med att ta fram kunskapsunderlag för att se om det allmänna rådet behöver uppdateras. Arbetet inom detta område kommer också att innefatta en revision av den kompletterande vägledningen om bassängbad.

Med detta som bakgrund har projektet begränsats till en utbildningsdag. Dokumentation från utbildningsdagen kan utgöra en enklare form av handläggarstöd i väntan på Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning. Utbildningen kan eventuellt filmas och/eller erbjudas som webbaserad utbildning.

Projektets syfte är kompetenta och trygga inspektörer som har aktuell kunskap om hygieniska risker, reningsteknik och kontroll avseende olika slags bassängbad.

Projektets mål är att anordna en utbildningsdag, som omfattar reningsteknik, hygienkrav och kontroll avseende olika slags bassängbad.

Projektet startar mars 2018 och pågår till och med december 2018. Utbildning slutet av hösten 2018.

PROJEKTET ÄR AVSLUTAT.

 

Aktuellt 2019

Januari
Utvärderingen av projektet är gjord av projektgruppen och granskad av faddrarna, se dokumentet i boxen till höger. Där ligger också en komplettering från projektgruppen som ska besvara frågan om godtagbar rening av bassängvatten innan det leds till VA. Projektet är därmed avslutat.

 

Aktuellt 2018

15 november
Tack för en gott deltagande (över 80 deltagare) på utbildningsdagen om bassängbad den 13 november! Dokumentation från utbildningen ligger i boxen tillhöger.

16 oktober
Här kommer inbjudan med anmälan till den 13 november:
Inbjudan bassängbad 2018.pdf 

Välkommen med din anmälan!

5 oktober
Nu är programmet och inbjudan snart helt klara! Projektgruppen har gjort ett strålande jobb med att få fram denna dag!


5 september

Projektgruppen hade ett första möte efter sommarledigheten och valde att göra ett studiebesök på Angered Arena. Mycket intressant och lärorikt! Vi har nu fått ihop ett riktigt bra program för utbildningsdagen den 13 november.


25 maj
Projektgruppen genomförde ett fjärde möte. Vi har nu bestämt innehåll och föreläsare på utbildningsdagen! Mer information och inbjudan med anmälan kommer i början av hösten. Här kommer syftet med utbildningsdagen:

Syftet med utbildningen är att ge inspektörer grundläggande kunskap och förståelse för tillsyn på bassängbad av olika karaktär inom områdena hygieniska risker, rengöring och städning, reningsteknik och provtagning. Utbildningen är en dag och ska innehålla en blandning av föreläsningar och diskussioner.

Föreläsare på dagen är respresentanter från VMC (Västra Götalands Miljömedicinska Centrum), Stockholms stad och konsultföretaget Processing.

Faddrarna har godkänt projektplanen! Den finns att läsa i högra boxen.

24 april
Vi genomförde ett Skypemöte med syfte att se över projektplanen och innehåll och upplägg på utbildningsdagen. Vi kommer framåt och tekniken var med oss hela mötet!

12 april
Projektgruppsmöte där fokus var på att dela med oss av omvärldsbevakningen och hur bassängbadstillsynen på egna arbetsplatsen gick till. Vi kom några steg framåt med innehåll och upplägg på utbildningsdagen den 13 november.

21 mars
Projektgruppen träffades för första mötet på Länsstyrelsen i Göteborg. Vi startade upp vårt samarbete och projektet under en produktiv dag. Vi vet redan nu när utbildningen om bassängbad ska ske: 13 november i Göteborg.

Januari
En projektgrupp har bildats och ett första möte ska hållas den 21 mars.  


 

 Content Editor ‭[4]‬

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[2]‬

​Kommer snart...

 Content Editor ‭[1]‬

Ada Heinö, Göteborg
Monica Wobbe, Falkenberg
Julia Andersson, Halmstad
David Karlsson, MÖS
Andreas Höglind, Orust
Susanne Gustafsson Choroszy, Varberg  
Maria Andersson, projektledare miljösamverkan