Effektiv bostadstillsyn

Projektet syftar till att få en effektiv handläggning av klagomål rörande bostäder.

Projektet ska ge kommunerna stöd för en effektiv handläggning av bostadsklagomål. Projektgruppen kommer att ta fram någon form av handläggarstöd, vilket bland annat ska innehålla stöd för prioritering av ärenden och vilka tillsynsmetoder som kan användas. Därtill ska projektet genomföra en utbildning kring handläggning av inkommande ärenden och förebyggande arbete.

Projektet är avslutat.  

Projektet är avslutat i och med att slutrapporten har godkänts av faddrarna och ersättare till faddrarna. Se slutrapporten i boxen till höger.

 

 

  • Prioriteringsstöd i form av matris och principer som grund för prioriteringar samt mall för prioritering
  • Favoritbank där vi hänvisar goda exempel på skrivelser m.m.
  • Exempel på effektiva arbetssätt och metoder från olika kommuner
  • Erfarenheter och tips på tillvägagångssätt i hela ärendekedjan
  • Lagstöd inom förvaltningslagen och relevanta delar av miljöbalken
  • Flödesschema för att visa var man kan korta tider och finna snabbare handläggningsvägar.

Projektets andra mål handlar om att erbjuda ett seminiarum under första halvan av 2019.

 

Maj

Projektgruppen har 2 möten i maj och fokuserar på att forma projektets mål, inriktning och avgränsning.

 

​April

 

Februari

En projektgrupp har bildats och det är dags att starta upp projektet! Projektstarten är något försenad. Ett första möte håller på att bokas in.