Efterbehandling förorenade områden - strategiskt arbete

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för ett mer strategiskt arbete med förorenade områden genom att handläggare på kommuner och länsstyrelse ska få ökad kunskap, rutiner och verktyg samt bättre samsyn.

Projektgruppen har valt två fokusområden:

  • En inriktning på förorenade områden inom fysisk planering, då detta är en viktig del för att verka förebyggande och på en mer strategisk nivå. Huvudfokus ligger på olika aktörers roller i den fysiska planeringen.
  • Det andra fokusområdet behandlar förslag på arbetssätt och verktyg som kan användas för att skapa ett mer strategiskt arbete med förorenade områden som helhet.

Handläggarstödet riktar sig till dem på kommunen och länsstyrelsen som kan behöva beakta förorenade områden i sitt arbete med fysisk planering, t.ex. miljö- plan- bygglovshandläggare samt mark- och exploateringsingenjörer. Stödet beskriver när föroreningar bör beaktas vid fysisk planering, olika aktörers roller, lagstiftning, var relevant information kan hittas samt vad man bör tänka på då man kommer i kontakt med förorenade områden. 

Delen ”Verktyg och arbetssätt” riktar sig främst till miljökontoren och i synnerhet de kommuner som inte har arbetat så mycket med förorenade områden. Här ges förslag på verktyg och arbetssätt som kan användas för att arbeta mer strategiskt med förorenade områden. Dessa utgår från exempel som projektgruppen samlat in från olika delar av landet. Det handlar t.ex. om hur man kan använda sig av befintliga strukturer och styrdokument, hur man kan skapa tid för att arbeta med dessa frågor och förslag på systematisk prioritering mellan objekt för att börja i rätt ände.

OBS! Handläggarstödet fungerar inte i Edge. Prova Explorer i första hand. Chrome kan också fungera.

Seminariet ordnar man på sin egen kommunen mha underlagsmaterial från MVG. Det vänder sig till de som arbetar med fysisk planering eller exploateringar, exempelvis plan-, miljö- och bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer med flera.

Syftet med seminariet är att utbyta kunskap om hur förorenade områden kan beaktas vid fysisk planering samt att träffas kollegor för att diskutera och utveckla det interna arbetssättet.

 

Projektet tillhör miljömål: Giftfri miljö och God bebyggd miljö

Aktuellt februari 2015

Utveckla din kommuns arbete med förorenade områden vid fysisk planering! Nu kan du ordna ett seminarium hemma på din arbetsplats, med stöd från miljösamverkan. Hör av dig till projektledarna om du vill ta del av materialet.

 

Aktuellt juni 2014

Del 1 av MVGs handläggarstöd om förorenade områden finns nu publicerat till höger. Istället för att skriva en traditionell rapport har projektgruppen försökt skapa ett handläggarstöd som är mer anpassat för läsning direkt på datorn genom att klicka sig fram. Handläggarstödet är även utformat med tanke på att läsaren ska kunna läsa enbart utvalda delar av handläggarstödet.  

De avsnitt som beskriver kommunens och länsstyrelsens olika roller är både riktade till de aktuella verksamheterna men även till övriga berörda för att de ska få en ökad förståelse för andra aktörers ansvar och ämnesområden.  

Del 2 utgör ett så kallat ” interaktivt seminarium” om förorenade områden och fysisk planering. Syftet med seminariet är att få ökad kunskap, dela erfarenheter och utveckla interna rutiner/arbetssätt kring förorenade områden inom den fysiska planeringen. Vi återkommer med information om detta.

 

Aktuellt maj 2014

Projektet fortsätter till sommaren och projektgruppen arbetar hårt med att färdigställa handläggarstödet. Ambitionen är att det ska publiceras till midsommar.

 

Aktuellt december 2013

Projektgruppen jobbar på för fullt med handläggarstödet och har bokat in fyra möten fram till mars. Vill du dela med dig av din kommuns arbetssätt eller har tips på andra som lyckats lyfta EBH-frågan på ett bra sätt i sin kommun så hör av dig till Anna.Malmros@lansstyrelsen.se.

 

Aktuellt oktober 2013

Projektgruppen träffades den 10 september och har sedan dess arbetat i två mindre arbetsgrupper. Den ena gruppens inriktningen syftar till att kommunerna ska kunna skapa en tydligare riktning, en strategi, för sitt EBH-arbete. Vi kommer ta fram underlag för prioritering mellan EBH-objekt samt exempel på arbetssätt för att EBH-frågan ska lyftas internt inom kommunen.  Den andra gruppen jobbar med förorenad mark i planfrågor och i synnerhet med att klargöra kommun och Länsstyrelsens olika roller. Tanken är att material sedan ska kopplas samman eftersom allt handlar om förebyggande och strategiskt arbete.

 

Aktuellt juni 2013

Under våren har projektgruppen träffats två gånger. En enkät har skickats ut till kommunerna för att samla in information om hur arbetet ser ut idag och få in erfarenheter kring strategiskt arbete med förorenade områden.

 

 Projektgrupp

Anna Berts
Lilla Edets kommun

Monica Ericson
Mölndal Stad

Lena Hedlund
Ale kommun

Matti Lagerblad
Länsstyrelsen

Christina Lörnemark
Uddevalla kommun

Uffe Schultz
Länsstyrelsen

Maria Wagerland
Vänersborgs kommun

Anna Wallblom
Strömstads kommun

Anna Malmros
projektledare MVG