Vindkraftverk

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har inneburit att anläggningarna blivit både större och fler i antal. Detta är positivt ur klimatsynpunkt. Men etablering av vindkraft är inte alltid oproblematisk. Konflikter med naturvård, friluftsliv och kulturmiljö kan förekomma. Det finns även risk för störningar för närboende.

Vindkraften är en ren och förnyelsebar energikälla medan vindkraftverken kan ge försämrad boendemiljö och förstörda rekreationsområden. Det är få miljö- och byggärenden i kommunerna som väcker så stort engagemang och uppmärksamhet i både positiv och negativ riktning. Detta innebär krav på en noggrann handläggning av vindkraftsärendena.

En handledning arbetades fram 2008 - 2009 och en reviderad version, som tar upp de nya prövningsreglerna, publicerades i januari 2010.

Syftet med handledningen var att bidra till mer enhetliga prövningar och bedömningar i kommunerna samt att minska risker för konflikter och störningar av vindkraften.

Vindkraft handledning kommunerna.pdf

Utöver handledningen har flera handläggarträffar och seminarier ordnats. Från Västra Götalandsregionens projekt Power Väst (ekonomiskt stöttat av Energimyndighen) har projektet fått bidrag som främst använts till en särskild projektgruppsledare samt till handläggarträffar och seminarier. Ta kontakt med projektledarna om ni vill ha information om dessa.

Projektet är avslutat.

Relaterat