Tillsyn avloppsreningsverk

Projektet Tillsyn avloppsreningsverk pågick 2005-2006. Syftet var att ge stöd för miljökontorens tillsyn och att genomföra en tillsynskampanj.
Omslag handledning

Projektet har omfattat alla storlekar utom små avlopp för upp till 25 personekvivalenter. Tyngdpunkten har dock legat på avloppsanläggningar i storleksklassen 26 - 2000 pe (anmälningspliktiga anläggningar). 

En tillsynskampanj genomfördes i vilken femton kommuner i länet deltog. Under kampanjtiden inspekterades 67 avloppsanläggningar.

En handledning till stöd för tillsynen togs fram 2005 och har sedan reviderats 2013 med hänsyn till ändrad lagstiftning med mera. Den ger en kort presentation om teknik- och miljöfrågor rörande avloppsanläggningar avsedda för mer än 25 personekvivalenter, något utförligare om lagstiftningen och mest om hur tillsyn av sådana anläggningar kan bedrivas. Handledningen är i första hand avsedd som stöd för miljökontorens tillsyn. Handledningen är länkad här nedan.

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe (reviderad 2013)

Handledningens bilaga 2 med checklistor i docx-format 

Projektet är avslutat.