Bräddningar

Bräddning av orenat avloppsvatten till recipient i samband med höga flöden, driftstörningar, tekniska brister med mera är ett av de största problemen med avloppsreningsverken och ledningsnäten. Därför kommer vi att inom detta projekt genomföra en tillsynskampanj som fokuserar på bräddningar.

Målet med projektet är minskade totala utsläpp från de kommunala avloppssystemen samt att öka kunskaperna hos inspektörer och verksamhetsutövare. Arbetet är långsiktigt men genom tillsynskampanjen bör en del resultat kunna nås direkt.

Tillsynskampanjen förbereds under juli-oktober och genomförs  november-februari. Utvärderingen görs i mars-april 2014.

Projektet är avslutat

 

Omslagsbild handläggarstöd bräddningarHandläggarstödet (länk i högerspalten) är ett stöd för tillsynen, inte bara under tillsynskampanjen utan även därefter. 

Aktuellt

21 augusti 2014

Slutrapport för projektet är nu publicerad, se länk i högerspalten. Därmed är också hela projektet avslutat.

16 juli 2014

Enkätresultatet har sammanställts och redovisas efter semestrarna i en slutrapport för projektet.

8 april 2014

Enkät för utvärdering av projektet har nu gått ut. Enkäten besvaras på ett webbformulär på denna länk senast 23 april.

Enkäten kan först studeras i denna PDF-fil, där också lösenordet till enkäten finns angivet.

14 november 2013

Nu är handläggarstödet klart (länk överst i högerspalten)!

Vi har också öppnat forumet  Gruppdiskussion bräddningar (länk i högerspalten). Där kan vi diskutera och hjälpas åt att besvara frågor som kan uppkomma i tillsynen. Se vidare välkomstmeddelandet  i forumet!

5 november 2013

Nu är dokumentationen från uppstartseminariet upplagd här till höger. Handläggarstödet är under slutputsning och kommer här mycket snart.

Tillsynskampanjen ska pågå fyra månader nov-feb. Alla miljökontor i länet och berörda handläggare på Länsstyrelsen är välkomna att delta.

26 september 2013

Inbjudan till upptaktsseminariet 21 oktoberhar nu gått ut. Se högerspalten. Sista anmälningsdag 11 oktober.

9 september 2013

Projektgruppen har kommit igång med arbetet och haft två möten. Vi har beslutat skjuta på starten av tillsynskampanjen till november (från början var starten planerad till oktober), för att hinna med alla förberedelser samt hålla ett uppstartsseminarium innan kampanjen drar igång.

 

 Projektgrupp

Anita Harri
Länsstyrelsen 

Diana Henriksson
Uddevalla (tidigare MÖS)

Gun Kriström
Mölndal

Lasse Lind
Projektledare MVG