Nedskräpning inklusive skrotbilar

Projektetets syfte är att ta fram en handledning som ger stöd åt miljökontorens arbete med nedskräpningsärenden.

Projektet har som mål att skapa rutiner som leder till att nedskräpningsärenden kan hanteras effektivt och att det därmed blir mindre skräp och färre skrotbilar som förorenar och förfular i naturen.

Det har tagits fram en handledning som ger stöd åt miljökontorens arbete med nedskräpningsärenden. Syftet är första hand att underlätta för miljökontoren att tilllämpa en effektiv hantering av ärenden om nedskräpning, inklusive skrotbilsärenden, och hur detta kan göras i samverkan med andra funktioner i kommunen.

Handläggarstöd för nedskräpnings- och skrotbilsärenden, 2013

Nedan finns ett utdrag med vissa av bilagorna i docx-format för egen bearbetning.

Exempel och mallar för beslut och skrivelser m.m.

Projektet tillhör miljömål: God bebyggd miljö, Giftfri miljö.

Projektet avslutat juli 2013

Arbetet startade i september 2012 och fortsatte  2013.

Efter seminariedagen 29 maj publicerades handläggarstödet  (länk ovan) i  början av juli och därmed är projektet avslutat.

Projektdeltagare

Följande personer medverkar i projektgruppen:

Johanna Björck    Mariestad-Töreboda-Gullspång 
Morgan Ewaldsson    Miljösamverkan östra Skaraborg 
Per Reinholdtzon    Miljöskyddskontoret Alingsås 
Åsa Fröjd    Miljöförvaltningen Göteborgs stad 
Lasse Lind    Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland