Animaliska biprodukter

Begreppet animaliska biprodukter (abp) kan omfatta bland annat matavfall, djurkadaver och stallgödsel. Det finns regler som syftar till att förhindra spridning av smittämnen till människor och djur. Miljökontoren och länsstyrelserna har tillsynsansvar inom området.

Reglerna inom abp är snåriga och det behövs tydligare vägledning om vad som gäller i olika tillsynssituationer, vem som gör vad och vad som förväntas av tillsynsmyndigheterna. För att främja detta driver vi 2014, och en bit in på 2015, ett eget projekt där vi vill hjälpa till att konkretisera vägledningsbehovet samt underlätta för framför allt miljökontorens tillsyn.

För att få tillsyn utförd och öka inspektörernas kunskaper har en tillsynskampanj genomförts som en del i projektet. Inriktningen var gentemot butiker, och den genomfördes under hösten 2014-vintern 2015. Information, material och resultat finns på denna sida.

Ett av målen var också att bidra med underlag för en ökad tillsynsvägledning från centrala myndigheter. Samtidigt som vi började vårt arbete så startade Sveriges kommuner och landsting en abp-grupp. Deras syfte är bland annat att tillsammans med centrala myndigheter bidra till en tydlig vägledning. Vi har haft kontakt med denna grupp och bidragit med synpunkter och underlag från vårt arbete. Ni hittar information och kontaktuppgifter på Livsteck.net. Ställ gärna frågor, dela med er av exempel med mera där!

Frågan om ansvarfördelning inom abp-området var en viktig fråga för oss. Med tanke på det arbete som nu sker på nationell nivå har vi valt att inte gå vidare med denna uppgift.

Projektet är avslutat.

Tillsyn i butiker

Som en del av detta projekt genomförs en tillsynskampanj riktad till butiker. Kampanjen är av relativt liten omfattning och syftar till att kartlägga området, genomföra tillsyn hos butiker och skapa gemensamt lärande inom detta område.

Tid för tillsynen: Från mitten av oktober 2014 till och med februari 2015. Efter detta besvarar miljökontoren en enkät från projektgruppen, svar senast 6 mars 2015.

Material finns till höger här på sidan.

Inriktning: Tillsynen riktas in på hantering och märkning, transport inklusive handelsdokument, rutiner.

Rekommenderat upplägg för tillsynen: Besök 3-5 butiker. Mindre objekt: Vi rekommenderar att tillsynen görs tillsammans med en inspektör från en grannkommun. Större objekt, t.ex. med egen styckning: Vi rekommenderar att tillsynen görs tillsammans med en kollega som är miljöinspektör.

Resultat:

En sammanställning med resultat och slutsatser finns publicerad i högerbox på denna webbsida. Med denna avslutas projektet.

 

Tidigare aktuellt

5 februari - enkät utskickad för inrapportering av era resultat av butikstillsynen

Idag har alla kontaktpersoner i båda län fått ett mejl med en känk till den enkät som ni ska besvara om resultaten av er tillsyn. Svar ska skickas in senast den 6 mars.

Om ni inte hittar mejlet med enkätlänken när ni ska besvara enkäten så kontakta cecilia.lunder@lansstyrelsen.se.

21 okt 2014 - material klart för tillsyn i butiker

På länsmötet livsmedel den 16 oktober höll representanter från projektgruppen en presentation om animaliska biprodukter och den tillsynskampanj som nu genomförs i butiker. Eftersom det visade sig att flera miljökontor hade svårt att hinna med tillsyn under resten av året så har tiden för tillsyn förlängts till och med februari 2015.

Presentationen samt material till stöd för er tillsyn finns nu här på webben, se högerbox. Mejl med information skickas idag till kontaktpersoner på miljökontoren i Västra Götaland och Halland.

Ni är mycket välkomna att höra av er till oss i projektgruppen med synpunkter och frågor. 

9 sept 2014

Nu har vi publicerat projektplanen som bland annat beskriver vilka insatser vi gör i projektet. Det är sedan tidigare bestämt att en tillsynskampanj genomförs i butiker, se informationen nedan, samt att vi samarbetar med SKL:s särskilda grupp för abp-frågor i syfte att bidra till en tydligare tillsynsvägledning och därmed bättre tillsyn.

Utöver detta har vi nu bestämt oss för att försöka utreda ansvarsfördelningen inom detta område, med utgångspunkt i komplicerade frågor. Hör gärna av er om ni vill ge inspel eller har frågor, både kring detta och övrigt i projektet.

27 juni 2014 

Inom ramen för projektet kommer vi att genomföra en tillsynskampanj under senare delen av hösten. Kampanjen är av relativt liten omfattning och syftar till att kartlägga området, genomföra tillsyn hos butiker och skapa gemensamt lärande inom detta område.

Material och information om denna tillsyn finns nu längre upp på denna sida. 

Det råder en hel del osäkerhet när det gäller abp, på grund av snåriga regler och otillräcklig tillsynsvägledning. Vi i projektgruppen sitter inte inne med alla svar, men tror det är viktigt att komma igång med tillsyn (om man inte redan gjort det) och lära mer och dela erfarenheter.

Det är också anledningen till att vi rekommenderar gemensamma tillsynsbesök med någon i grannkommunen. Det kan bidra till att diskussioner startar och att samsyn skapas.

Juni 2014 efter första projektgruppsmötet

Projektgruppen träffades första gången i maj 2014. Innan sommaruppehållet kommer vi att ses en gång till. Vi är i uppstartsskede och jobbar med att sätta projektet.

Vi har också inlett ett samarbete med SKL och den samverkansgrupp som bildats om tillsyn av animaliska biprodukter.

 

 Projektgrupp

Per-Anders Johansson, Falkenberg

Barbro Lundqvist, Skara

Teresia Persson, Borås

Niklas Pettersson Vara  

Sara Samuelsson, Länsstyrelsen

Lottie Schwan, Vara  

Cecilia Lunder, Länsstyrelsen, projektledare