Verksamhet

På denna sida har vi samlat olika dokument som är viktiga för verksamheten med Miljösamverkan Västra Götaland.

Styrdokument

Styrdokumenten redovisar grunderna för Miljösamverkan Västra Götaland och tar upp övergripande frågor om syfte, mål, organisation, arbetssätt med mera samt hur uppföljning och utvärdering ska gå till. Styrdokumenten kompletteras av en kommunikationsplan som återkommande följs upp och revideras vid behov.

Verksamhetsplan

En ettårig verksamhetsplan fastställs av styrgruppen i juni varje år. I verksamhetsplanen anges vilka projekt det ska arbetas med under respektive år. Inför varje ny verksamhetsplaneringsprocess kan målgruppen i miljösamverkan lämna förslag på projekt som de vill se i verksamhetsplanen, se boxen till för att lämna förslag. Verksamhetsplaneringen görs på Tillsynsportalen Väst.

För att ta reda på vad verksamhetsplanen bör omfatta genomförs en enkät under senare delen av första kvartalet varje år. Enkäten innehåller förslag på projekt som framförts av målgruppen, i diskussioner i beredninsggruppen eller på annat sätt. Enkäten går ut till miljökontoren och Länsstyrelsen i Västra Götaland och Hallands län. Den senaste enkäten och enkätsammanställningen finns till höger på sidan under "Relaterat".

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelserna ska inte uppfattas som en utvärdering av Miljösamverkan Västra Götaland utan är en redogörelse för vad som gjorts i verksamheten under respektive år. Vill du ha utvärderingarna 2002-2016 ta kontakt med projektledarna.

Uppföljning

Det görs olika typer av uppföljningar av verksamheten, bland annat lägesbeskrivningar och utvärderingar.

Styrdokument, uppföljningsdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och kommunikationsplan finns samlat till höger på sidan under "Dokument".

Dokument