Samarbete med Halland

Tillsynsutveckling i Väst (TUV) har varit ett gemensamt projekt för oss som jobbar inom miljömyndigheter i Halland och Västra Götaland. Styrgrupperna för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland är överens om att efter projektets slut fortsätta samarbeta i TUV-anda.

 

Avsiktsförklaring som beskriver samarbetet

För att konkretisera de frågor som vi är överens om att driva gemensamt har vi formulerat och kommit överens om en avsiktsförklaring som beskriver samarbetet närmare.

Denna avsiktsförklaring blev överenskommen vid ett gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan den 20 maj 2014, efter förankring på chefsmötet den 6 maj i Varberg. 


Utgångspunkter för samarbetet

Samarbetet innebär inga organisatoriska eller budgetmässiga förändringar, utan handlar om ett samarbete för att få större utväxling av insatta resurser och möjliggöra ett fortsatt arbete för att nå Det önskade läget.

Samarbetet omfattar följande områden:

  • Gemensam verksamhetsplanering och verksamhetsplan
  • Aktiviteter/projekt enligt gemensam Samverkansplan
  • Utbildningsinsatser
  • Chefssamverkan
  • Mötesplats goda exempel

Läs mer om vad de olika delarna handlar om i Avsiktsförklaringen.

 

Kommunikationsstrategin utgör grunden

I kommunikationsstrategin beskrivs Det önskade läge vi vill nå samt en beskrivning av framgångsfaktorer som vi tror leder oss till Det önskade läget. Kommunikationsstrategin är chefernas verktyg för att förankra och arbeta på sitt kontor med Det önskade läget.

 

Samverkansplan

I slutet av TUV togs det fram en Aktvitetsplan med flera aktiviteter. Syftet var att TUV skulle leva vidare. Nu lever TUV vidare genom Det önskade läget- vår vision och värdegrund i miljösamverkan. 

Samverkansplanen finns som bilaga till den aktuella verksamhetsplanen för miljösamverkan. Uppdatering av Samverkansplanen sker en gång per år i samband med verksamhetsplaneringen. Eftersom flera aktiviteter i planen ägs av cheferna måste planen alltid planen förankras och diskuteras på ett chefsmöte under året. I maj 2018 ändrade den gemensamma styrgruppen namnet på Aktivitetsplanen till Samverkansplan. 

Läs mer om TUV-projektet här

Länk till Miljösamverkan Hallands webbplats

 

 Det önskade läget

 Komunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi och plattform beslutad 2016-09-08.pptx

Uppdaterad och beslutad den 8 september 2016 av den gemensamma styrgruppen.

Beslutad den 5 december 2013 av TUV:s styrgrupp.